วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประโยชน์ของวิปัสสนา

                                             ประโยชน์ของวิปัสสนา 28 ข้อ


1. ทำให้เป็นคนฉลาด เฉลียว
2. ทำให้เป็นคนรู้จักปรมัตถธรรม
3.ทำให้เป็นคน มีศีลธรรม มีวัฒนธรรม ดีงาม
4. ทำให้เป็นคน รักใคร่กัน สามัคคีกลมเกลียวกัน
5. ทำให้เป็นคน มีเมตตา กรุณา
6. ทำให้เป็นคน ดีกว่าคน
7. ทำให้เป็นคน ไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบใคร
8. ทำให้เป็นคนรู้จักตัวเอง รู้จักปกครองตนเอง
9. ทำให้เป็นคน ไม่ถือตัว ไม่มีทิฐิมานะ
10. ทำให้เป็นคน ชอบหันหน้าเข้าหากัน รักใคร่กัน
11. ทำให้เป็นคนหนักแน่น ในความกตัญญู กตเวทิตา
12. ทำให้เป็นคน มีกาย วาจา และใจบริสุทธิ์สะอาด
13. ทำให้เป็นคนมีความสุข
14. ทำให้เป็นคน พ้นจากความเศร้าโศก