วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558คำสอนของหลวงพ่อวัดท่าซุง
นักเจริญเนกขัมมบารมี เนกขัมมบารมีต้องทำอย่างนี้ ขอทวน
๑. มีความรู้สึกว่าสังขารคือร่างกายของเรา ร่างกายคนอื่น ร่างกายของสัตว์ไม่เที่ยง จำให้ดีนะครับ
๒. มีความรู้สึกว่าความรักในระหว่างเพศ หรือกามคุณทั้งหลายมีสภาพเหมือนหลุมเพลิงที่เขาดักเอาไว้ เราจะไม่โจนลงหลุมเพลิง มันจะเร่าร้อน มันจะตาย
๓. กำลังใจน้อมไปในวิเวก ในที่วิเวกหรือใช้อารมณ์วิเวก ที่วิเวกคือที่สงัด ไม่มีเสียง หาไม่ได้ก็ใช้กำลังใจวิเวก คือไม่ยอมวุ่นวายกับใครเขา และ
๔. ใช้อารมณ์ทรงสติปัฏฐานสี่
๕. สำรวจคือระมัดระวังในอินทรีย์ห้า และ
๖. สำรวจในโพชฌงค์ ๗ ปฏิบัติพร้อมอบรมดีแล้วในโพชฌงค์เจ็ดคือครบถ้วน และ
๗. พอใจในมรรคแปด คือปฏิบัติให้ครบถ้วน
จากหนังสือ โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่มที่ ๕ หน้าที่ ๔๓ โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยาน คัดลอกโดย ด.ญ.ปุณยนุช ขจรนิธิพร


ทำอย่างไรก็ตาม ฝึกกรรมฐานกองใดก็ตาม ถึงเวลาสุดท้ายต้องเลี้ยวเข้ามาหาอารมณ์พระอริยเจ้าให้ได้ ถ้าหากไม่เลี้ยวกลับมาจะออกทะเล หาฝั่งไม่เจอ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จำเป็น ถ้าเราไม่พยายามทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ โอกาสที่จะเข้าถึง ก็จะช้าไปเรื่อย ๆ อาจจะตายก่อนโดยปราศจากความดีก็ได้
ถ้าตายแล้วไม่มีความดี ไม่ลงอบายภูมิ ยังถือว่าไม่เลวเกินไป แต่ถ้าตายโดยปราศจากความดี แล้วยังลงอบายภูมิอีก ขอบอกว่าเกิดได้ยาก เพราะว่าพอลงข้างล่างแล้ว ความชั่วเก่า ๆ ตั้งแต่อดีตมาเขาคิดทบต้นหมด หมายความว่าถ้ายังไม่ได้ใช้หนี้ ก็แปลว่าถึงเวลาต้องไปใช้รวมกันตอนนั้น ซึ่งโทษจะสาหัสสากรรจ์มาก
พระคุณหลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
เทศน์อบรมพระ
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐